viernes, 19 de noviembre de 2010

ONLINE Juristen 24H

ONLINE Juristen - Direkt svar via E-mail

  Vi kommer alla i daglig kontakt med allehanda juridiska spörsmål. Det kan vara både små och stora frågor som skall hanteras korrekt. Vissa frågor behöver besvaras omgående. Konsekvenserna av att avstå från ett beslut eller att fatta ett felaktigt beslut - p g a avsaknad av korrekt juridiskt besluts - underlag  - kan bli dyrt och i värsta fall ödesdigert. Samtidigt finns ett förståerligt motstånd mot att kontakta en jurist i varje fråga, dels av tidsskäl dels av kostnadsskäl. Att anlita traditionell juridisk expertis är ofta förknippat med onödig tidsåtgång och stora kostnader. För att underlätta för företagare och andra att få kompetent, snabb, behövlig och kostnadseffektiv juridisk assistans ger vi ONLINE via e-mail både assistans och rådgivning. Vi täcker samtliga juridiska områden och särskilt de som företag och företagare ofta möter, bl a:


 • Affärsjuridik (avtalsrätt, köprätt, krediträtt, fordringsrätt m.m)
 • Affärsavtal, kompanjonavtal, samarbetsavtal
 • Bolagsrätt och bolagsbildning
 • Konsument- och marknadsföringsrätt.
 • Företagsöverlåtelse
 • Företagsbeskattning
 • Arbets- och anställningsrätt
 • Generationsskifte, utflytt, internationell rätt
 • Familjerätt
 • Arvsrätt


  SÅ ENKELT ÄR DET ! Det krävs inget formellt avtal för att anlita våra tjänster. Ni kontaktar oss enkelt genom e-mail med en kort presentation samt den aktuella frågeställningen. Inom 24 timmar kommer en av våra jurister att kontakta er med ett initalt grundläggande svar på frågeställningen. Om ni har uppföljande frågor inom ramen för frågeställningen så besvaras även dessa inom det angivna priset, tills dess att ett fullständigt svar föreligger. PRISER OCH VILLKOR Vi tillämpar en enkel och rak tariff på 295 kr per besvarad frågeställning. Utifall frågeställningen är komplicerad till sin art eller innehåller flera delfrågor etc., kan ett pristillägg aktualiseras, baserad på beräknad mertid. Dock alltid efter accept från kunden först. Även formulering av juridiska skrivelser och dokument utförs efter särskild överenskommelse. Efter utfört arbete erhåller ni en e-faktura. Enkelt och smidigt !
   
   

Asistencia legal online 24 horas en Suecia - Español -

Abogado en línea - respuesta directa por correo electrónico

      
Todos estamos en contacto diario con todo tipo de cuestiones jurídicas. Pueden ser a la vez cuestiones grandes y pequeñas y deben ser tratadas adecuadamente. Algunas preguntas necesitan ser respondidas con prontitud. Las consecuencias de abstenerse a tomar  una decisión o tomar una decisión equivocada - debido a la falta de la decisión jurídica adecuada y el apoyo,  puede ser costoso y en el peor de los casos, un desastre.  Es comprensible permanecer reacios a contactar a un abogado en cada caso, en parte por razones de tiempo y por razones de costo.  
La participación de expertos jurídicos tradicionales a menudo se asocia con retrasos innecesarios y con altos costos. Por ello, para facilitar a los empresarios y todos en general obtener consejo legal competente, rápido, necesario y al costo de asistencia jurídica efectiva, Addcorp proporciona en línea a través de correo electrónico tanto la asistencia y asesoramiento legal.  

Cubrimos todas las áreas del derecho y, en particular aquellas empresas y empresarios a menudo que se encuentran, entre ellos:    
* Derecho de los Negocios (derecho contractual, derecho de la compraventa, el derecho de crédito, derechos de los acreedores, etc)
    
* Contratos comerciales, acuerdos de asociación, acuerdos de cooperación
    
* Derecho de Sociedades y Formación
    
* Consumo y el derecho de publicidad.
    
* Transferencias de Negocios
    
* Empresa
    
* Trabajo y Derecho del trabajo
    
* Generacional, mudarse, el derecho internacional
    
* Familia
    
* Herencia      
Es así de fácil! No requiere ningún acuerdo formal para involucrar a nuestros servicios. 


 Usted estará en contacto con nosotros fácilmente por correo electrónico con una breve presentación y la edición actual.  
Dentro de las 24 horas del decibo de su pregunta, uno de nuestros abogados se pondrá en contacto proporcionando una respuesta inicial básica sobre su cuestión.  

TARIFAS Y CONDICIONES Aplicamos una simple y directa tarifa de 295-sk por cada pregunta contestada. En caso de que el tema sea complejo en la naturaleza o de contener varias sub-preguntas, etc, la prima se eleva, con base en la estimación de las horas extraordinarias. Sin embargo, siempre estaremos en busca de la aceptación primero del cliente.  Para otros documentos disponemos de otras tarifas.
 
Una vez de que el trabajo se ha realizado, usted recibirá una factura por correo electrónico. Fácil y cómodo!

Contacte con nosotros

Online Legal Advice in Sweden in English

ONLINE Legal Advice - Direct assistance & response via E-mail! 

  We all come in daily contact with all sorts of legal issues. It can be both big or small issues to be dealt with properly. Some questions need to be answered promptly and correctly. The consequences of refraining from a decision or making a wrong decision due to a of lack of proper legal knowledge or support  can be expensive and at worst disastrous.  

  While there is understandably hesitation to contact a lawyer in every case, since engaging traditional legal expertise is often associated with unnecessary delays and high costs. To make it easier for entrepreneurs and others to obtain competent, fast, necessary and low cost effective legal assistance we provide ONLINE Legal Services (via email) offering both assistance and advice.  

  We cover most areas of law and in particular those that businesses and entrepreneurs often encounter, including:

    
* Business law (contract law, sales law, credit law, creditor rights, etc.)
    
* Business agreements, partnerships, cooperation agreements
    
* Company law and company formation
    
* Consumer law and advertising law.
    
* Business transfers
    
* Company law
    
* Labour and employment law
    
* Generational issues, exit strategies and international law
    
* Family law
    
* Inheritance law  It's that easy! It requires no formal agreement to engage our services. You contact us easily by e-mail with a brief presentation of the current issue. Within 24-48 hours one of our lawyers will contact you with an initalt answer to your question. If you have any follow-up questions in regard to the issue, those will also be answered within the stated price.

  RATES AND CONDITION: We apply a simple and straight price of 295 SEK per answer. In case the issue is more complex in nature or contains several sub questions we will offer an individual price based on estimated additional hours and always asking for acceptance from the customer first. We also offer legal letters and documents by special agreement.  Payment is done by banktransfer within 5 days after you have received your assistance/ answer/ advice. It´s as easy as that!

Contact us

Online Jurister 24H

ONLINE Juristen - Direkt svar via E-mail

  Vi kommer alla i daglig kontakt med allehanda juridiska spörsmål. Det kan vara både små och stora frågor som skall hanteras korrekt. Vissa frågor behöver besvaras omgående. Konsekvenserna av att avstå från ett beslut eller att fatta ett felaktigt beslut - p g a avsaknad av korrekt juridiskt besluts - underlag  - kan bli dyrt och i värsta fall ödesdigert. Samtidigt finns ett förståerligt motstånd mot att kontakta en jurist i varje fråga, dels av tidsskäl dels av kostnadsskäl. Att anlita traditionell juridisk expertis är ofta förknippat med onödig tidsåtgång och stora kostnader. För att underlätta för företagare och andra att få kompetent, snabb, behövlig och kostnadseffektiv juridisk assistans ger vi ONLINE via e-mail både assistans och rådgivning. Vi täcker samtliga juridiska områden och särskilt de som företag och företagare ofta möter, bl a:


 • Affärsjuridik (avtalsrätt, köprätt, krediträtt, fordringsrätt m.m)
 • Affärsavtal, kompanjonavtal, samarbetsavtal
 • Bolagsrätt och bolagsbildning
 • Konsument- och marknadsföringsrätt.
 • Företagsöverlåtelse
 • Företagsbeskattning
 • Arbets- och anställningsrätt
 • Generationsskifte, utflytt, internationell rätt
 • Familjerätt
 • Arvsrätt


  SÅ ENKELT ÄR DET ! Det krävs inget formellt avtal för att anlita våra tjänster. Ni kontaktar oss enkelt genom e-mail med en kort presentation samt den aktuella frågeställningen. Inom 24 timmar kommer en av våra jurister att kontakta er med ett initalt grundläggande svar på frågeställningen. Om ni har uppföljande frågor inom ramen för frågeställningen så besvaras även dessa inom det angivna priset, tills dess att ett fullständigt svar föreligger. PRISER OCH VILLKOR Vi tillämpar en enkel och rak tariff på 295 kr per besvarad frågeställning. Utifall frågeställningen är komplicerad till sin art eller innehåller flera delfrågor etc., kan ett pristillägg aktualiseras, baserad på beräknad mertid. Dock alltid efter accept från kunden först. Även formulering av juridiska skrivelser och dokument utförs efter särskild överenskommelse. Efter utfört arbete erhåller ni en e-faktura. Enkelt och smidigt !